gaziantepozelegitim@gmail.com
0342 322 54 54  

Ritim Çalışmalarının Altı Yaş Çocuklarının Bilişsel Becerilerine Etkisi

Ritim Çalışmalarının Altı Yaş Çocuklarının Bilişsel Becerilerine Etkisi

31/07/2019       Hit: 5926

Bireyin gelişim alanları birbirinden bağımsız olarak ilerlemezler. Her gelişim alanı bir diğerini olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Öğrenmenin %70’inin okul öncesi dönemde gerçekleştiği görüşünden hareketle, bu dönemdeki gelişmelerin sonraki dönemleri de etkileyeceği bilinen bir gerçektir.
Bilişsel gelişim ile müzikal gelişim alanları, birbirini etkileyen alanlardır. Bu nedenle okul öncesi dönemde farklı gelişim alanlarının birbirini destekler nitelikte olması son derece önemlidir.
Müzikal gelişimin temelinde de ritim algısı bulunur. Ritim en basit tanımı ile “düzenli aralıklarla tekrar etme” şeklinde tanımlanmaktadır. Düzenli aralıkları hissedebilme ve zamanlama yapabilme becerisi ise belli bir süreci hesaplayabilme, dolayısıyla matematik işlem becerisi ile eşdeğer beceriler olarak düşünülebilir.
Müzik eğitimi kritik düşünme, problem çözümü ve bu amaçlara yönelik nasıl işbirlikçi çalışılması gerektiğini öğrenme gibi akademik ve kişisel becerilerin gelişmesini destekler. Sembollerin nasıl kullanılacağı, bilgiyi analiz etme, sentezleme ve değerlendirme gibi kavramaya yönelik beceriler müzik öğretiminde çocuğun bu yöndeki becerilerinin gelişimini güçlendirici yöndedir.

Türkiye'de yaşları 5 yaş 6 ay, 6 yaş 5 ay arasında değişen 40 çocukla bir araştırma yapıldı. Bu çocukların 20'si deney grubu 20'si kontrol grubuna dahildi. Deney grubunda yer alan 20 çocukla haftada 2 gün olmak üzere 30 dakikadan 8 haftalık bir süreçten oluşan ritim çalışmaları yapılmıştır. Kontrol grubundaki çocuklara ise herhangi bir eğitim verilmemiştir. Araştırmacı tarafından uygulanan çalışma, 2/4'lük, 3/4'lük, 6/8'lik ölçülerle yapılandırılmış, 8 farklı ritim kalıbından oluşmaktadır. Bu kalıpların seçilme nedeni okul öncesi dönem çocuklarının gelişim özelliklerine uygun olmasıdır. Verilerin analizinde deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test ölçümleri ile ilgili istatistiksel işlemler için Mann-Withney Uve Wilcoxon İşaretlenmiş sıralamalar testi kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında deney grubundaki öğrencilerin CAS planlama, Dikkat, Eş zamanlı ve Ardıl bilişsel işlemler alt ölçekleri ve toplam son test puanları, ön test puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ayrıca CAS Ardıl Bilişsel İşlemler testinden almış oldukları puanların, deney/kontrol grubunda olma değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir farka rastlanmıştır. Uygulanan ritim kalıpları çalışmalarının ardıl bilişsel işlemler üstünde etkili olduğu gözlemlenmiştir. 

Ritim çalışmalarının bilişsel becerilere olan etkisi göz önüne alındığında farklı gruplar için geliştirilen müdahale programları ritim çalışmaları ile zenginleştirilebilir. Ritim çalışmalarının bilgiyi öğrenme, hatırlama ve işleme gibi beceriler için daha güçlü bir bilişsel zemin hazırlayıcı etkisinden hareketle okul öncesi kurumlarda yapılan ritim çalışmaları sadece müzik etkinliği olması dışında Türkçe dil etkinlikleri, fen-doğa çalışmaları gibi farklı disiplin alanlarında da kullanılabilir. []
Site içi Arama

Otizmli Çocuk ve Oyun

Tuvalet Eğitimine Ne Zaman ve Nasıl Başlanmalıdır?

Tuvalet eğitimi önemli bir dönem olduğu kadar ebeveynler tarafından da zorlanılan bir dönemdir. Bu yazımızda Psikolog Seda Çabuk Toprak tarafında tuva

Davranış Problemi Nedir?

Disleksi Nedir? Ne Yapmak Gerekir?

Özel Eğitim Süreci